การแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย”

โรงเรียนรังษีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” (การอ่านฟังเสียงและประกวดมารยาทไทย) ครั้งที่ 47 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตัวแทนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.นายบวรทัต พิสุทธิไพโรจน์นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการอ่านฟังเสียงชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
2. เด็กหญิงณิชานันท์ ไชยวงค์ นักเรียนชั้น ป.3/1 ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการอ่านฟังเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โดยเป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าร่วมแข่งขันต่อระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ