มอบเกียรติบัตรนักเรียน Top Three

ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์   ผู้อำนวยการ   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6   ที่มีผลการเรียน 3 อันดับแรกของแต่ละแผนการเรียน  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563