เว็บไซต์ การเรียนการสอนทางไกล (ออนไลน์)

นักเรียน สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ  ผ่านการเรียนการสอนทางไกล (ออนไลน์) ผ่านเวปไซด์

ป.1 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV1

ป.2 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV2

ป.3 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV3

ป.4 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV4

ป.5 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV5

ป.6 คลิก>>>  https://www.dltv.ac.th/DLTV6

ม.1 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV7

ม.2 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV8

ม.3 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV9

อนุบาล 1 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV10

อนุบาล 2 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV11

อนุบาล 3 คลิก>>> https://www.dltv.ac.th/DLTV12