Best All Around 63

Best All Around
ประจำปีการศึกษา 2563
RSV School

 

นายวิทวัส  ปัญญาอาจหาญสกุล

ประวัติ

เกิดวันที่ 8 เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน อายุ 17 ปี
บิดาชื่อนายพินิจ ปัญญาอาจหาญสกุล มารดาชื่อนางสาวกรรวี ดาธิมา มีพี่สาวสองคน คือ นางสาววิภาวี ปัญญาอาจหาญสกุล และ นางสาวกัญญาวีร์ ปัญญาอาจหาญสกุล ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนรังษีวิทยา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม 3.99

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

– ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น  ประจำปี 2563
– ได้รับรางวัลเด็กดีศรีเมืองฝาง  สาขาการศึกษาและวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2563  จากเทศบาลตำบลเวียงฝาง

ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ

– ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
– ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 วิชาเคมี ปีการศึกษา 2562
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– เป็นผู้มีผลการเรียนดีอันดับ 1 ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
– ได้รับรางรัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานดีเด่นด้านเทคโนโลยี

– ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานเรื่อง แม่สูนน้อยกับถังขยะที่หายไป ในการแข่งขันประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ THE GREEN ZERO WASTE เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ ประจำปี พ.ศ.2562

ผลงานดีเด่นด้านดนตรี

– ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดวงดนตรีเด็กและเยาวชน ในกิจกรรมงานฤดูหนาว  และงาน OTOP ของดีเมืองฝาง ประจำปี 2562
– เข้าร่วมแสดงดนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี รังษีวิทยา ปี พ.ศ.2561
– เข้าร่วมแสดงดนตรีเนื่องในงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
– เข้าร่วมแสดงดนตรีเนื่องในประเพณียี่เป็ง ปี พ.ศ.2563 โรงเรียนรังษีวิทยา

ผลงานอื่นๆ ด้านความเป็นผู้นำ

– ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสีในงานกีฬาสีโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561