Best All Around 62

Best All Around 2019
RSV School 

นางสาวนาฏนฤตย์  สุทธิสวรรค์

ประวัติ

เกิดวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันอายุ 18 ปี บิดาชื่อ นายวรสรวง สุทธิสวรรค์ มารดาชื่อ นางจารุณี สุทธิสวรรค์ มีน้องชาย 1 คนคือ เด็กชายธนกฤต สุทธิสวรรค์ ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรังษีวิทยา ได้ศึกษาระดับชั้นอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลสายอักษร และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนรังษีวิทยา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยรวม 5 เทอม 3.97

ผลงานดีเด่นของนักเรียน
-  ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-  ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
-  ได้รับคัดเลือกจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562

ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ
-  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา และผ่านการอบรมตามหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.ชีววิทยา
-  เป็นผู้มีผลการเรียนดี 3 อันดับแรก ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 -ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนสูงสุดในรายวิชา ภาษาไทย       คณิตศาสตร์ เคมี และสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลงานดีเด่นด้านนาฏศิลป์
-  เป็นตัวแทนประเทศไทย ในฐานะยุวทูต ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 14 ณ ประเทศสิงคโปร์
-  เป็นตัวแทนประเทศไทย ในฐานะยุวทูต ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย ครบรอบ 130 ปีไทย-ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียวและ
นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
-  เป็นตัวแทนประเทศไทย ในฐานะยุวทูต ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทยครั้งที่ 19 ณ เขตชิบุยะ ประเทศญี่ปุ่น

 

ผลงานอื่นๆ ด้านความเป็นผู้นำ
-  ได้รับคัดเลือกเป็นประธานสีในงานกีฬาสีโรงเรียนประจำปี 2561
-  เป็นผู้นำในการแสดงและการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อาทิ การแสดงพิธีเปิดต่างๆ การแข่งขัน RSV gottalent ได้รับรางวัลชนะเลิศใน      ปี 2560 และ 2561 ตลอดจนการแข่งขันผู้นำเชียร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2560 และ 2562