ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป

9 กันยายน 2019 แสดงความยินดี พิธีวันคลายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ
7 กันยายน 2019 เข้ารอบรองชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 กันยายน 2019 แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน ม.6
5 กันยายน 2019 มอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
5 กันยายน 2019 มอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
5 กันยายน 2019 มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก แต่ละรายวิชา
4 กันยายน 2019 โครงการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
4 กันยายน 2019 เล่าประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม
4 กันยายน 2019 ศึกษานอกห้องเรียน กิจกรรมโครงงานตลาด
4 กันยายน 2019 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรม “โครงงานข้าว”